חיפוש כספים על שם קרוב שנפטר
החיפוש מוגבל ל-5 חיפושים בלבד לכל משתמש לכל מס' ת"ז של קרוב שנפטר
  ?
(*) חובה למלא את כל השדות
1
הפרטים שלי
אנא הזן/הזיני את פרטיך האישיים:
מס' ת"ז:
*
תאריך הנפקת ת"ז:
*
  ?
יום
חודש
שנה
2
לצורך זיהוי, אנא השב/השיבי על השאלות הבאות:
האם הונפק לך דרכון ב-3 השנים האחרונות?
*
?
כן לא
האם יצאת מהארץ ב-3 השנים האחרונות?
*
?
כן לא
3
פרטי הקרוב שנפטר
הזן/הזיני את פרטי הקרוב שנפטר כפי שהם מופיעים בתעודת הפטירה:
אם אין ברשותך תעודת פטירה של המנוח, תוכל/י לבקש תעודת פטירה באתר רשות האוכלוסין וההגירה
מס' ת"ז של הנפטר:
*
תאריך פטירה:
*
     ?
יום
חודש
שנה
4
לצורכי אבטחה, אנא השב/השיבי על התרגיל הבא (שים/י לב, יש להשיב על התרגיל ולא להעתיקו):
*
5
קרא/י ואשר/י את תנאי השימוש באתר זה
האתר, לרבות מנוע החיפוש שבו, ניתן כשירות לאזרח ומאפשר למשתמשים לקבל מידע על אפשרות קיומם של חסכונות פנסיוניים או של פוליסות לביטוח חיים. המשתמשים יכולים להזין נתונים אישיים בסיסיים, ועל סמך נתונים אלו לחפש חשבונות ופוליסות בתוך המידע המתקבל מהגופים המוסדיים.
השימוש באתר זה כפוף לתנאים המפורטים להלן, ושימוש במנוע החיפוש מהווה הסכמה לתנאי השימוש.
מטרת האתר לספק מידע על אפשרות קיומה של זכות. אין בו משום התחייבות ואין להסתמך עליו בדרך כלשהי בלי לקבל חוות דעת וייעוץ מאנשי מקצוע רלוונטיים. בכל מקרה יש לפנות לגופים המוסדיים לצורך וידוא קיומה של זכות. כל העושה שימוש במידע שבאתר בלי להיוועץ באנשי המקצוע הרלוונטיים ובלי לפנות לגוף המוסדי הרלוונטי, עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו המלאה.
משרד האוצר ממליץ למשתמשי האתר לעיין בקפידה בכל המידע המוצג באתר עוד בטרם ישתמשו במנוע החיפוש, לרבות עיון בכל המסמכים וההסברים המופיעים באתר ובייחוד בתנאי השימוש שלהלן.
משרד האוצר רשאי לשנות את תנאי השימוש באתר, להגביל או לחסום את השימוש באתר, להכניס באתר שינויים ושיפורים בכל עת, ואף להפסיק ולחדש את פעילותו מפעם לפעם, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. כמו כן, משרד האוצר יהא רשאי להפסיק באופן מיידי, חד-צדדי ובלא התראה מראש את פעילות האתר, לרבות מנוע החיפוש שבו.
 1. המידע המוצג בתוצאות החיפוש מתקבל מהגופים המוסדיים המחזיקים בנתונים. משרד האוצר אינו מבצע כל שינוי בנתונים, אלא מעבדם לצורך הצגתם בלבד, ומכל מקום אינו אחראי להם.
 2. המידע מהווה אינדיקציה בלבד לקיום חשבון או פוליסת ביטוח, אינו מעיד בהכרח על קיומן של זכויות כלשהן ולא ישמש ראיה לקיומה של זכות. יובהר כי בנתונים המוצגים עלולות ליפול שגיאות, ובכל מקרה יש לפנות לגופים המוסדיים לצורך בירור המצב העדכני של החשבונות, הפוליסות או הזכויות.
 3. משרד האוצר, עובדיו ונציגיו אינם אחראים למהימנות הנתונים המתקבלים במנוע החיפוש ולא יהיו אחראים לטעויות או לשגיאות במידע המוצג באתר, ובכלל זה לכל הסבר המוצג באתר, וזאת בין שהטעויות נגרמו כתוצאה ממידע שהועבר מהגופים המוסדיים ובין שהטעויות התקבלו כתוצאה מעיבוד המידע לצורך הצגתו באתר .
 4. משרד האוצר, עובדיו ונציגיו לא יישאו באחריות לכל שימוש שייעשה באתר, להתאמתו לצורכי הגולשים, לשינויים שייעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי, ולכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד שלישי במישרין או בעקיפין משימוש באתר או במידע המוצג בו.
 5. המידע המוצג באתר אינו בגדר תחליף לבירור זכויות המשתמש ישירות מול הגופים המוסדיים המנהלים את החסכונות הפנסיוניים או פוליסות הביטוח, בין שתוצאות החיפוש מעידות כי קיים חשבון או פוליסת ביטוח ובין שתוצאות החיפוש מעידות כי לא קיים חשבון או פוליסת ביטוח. המידע הקובע הוא זה שמצוי אצל הגופים המוסדיים. אין בהזדהות במנוע החיפוש כדי לייתר את חובת ההזדהות בפני כל גוף מוסדי בהתאם לנהליו.
 6. השימוש באתר מיועד למטרות פרטיות בלבד. אין להשתמש בתכנים ובנתונים המופיעים באתר לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאינה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 7. אין לגבות תשלום בעבור מסירת מידע שהתקבל באמצעות מנוע החיפוש של האתר.
 8. אין ליצור שום מאגר מידע בשום דרך ממידע שהתקבל באמצעות מנוע החיפוש של האתר.
 9. תנאי השימוש וכל הקשור באתר נמצאים בשיפוטו של הדין הישראלי. כל מחלוקת בין משתמש או גולש באתר זה ובין משרד האוצר בשל פעילות, חיפוש או גלישה באמצעות האתר תתברר בישראל בבתי המשפט המוסמכים.
אני מסכים/ה לתנאי השימוש באתר זה
*
לביצוע החיפוש >

הערות
 • המידע המוצג באתר מתקבל מידי הגופים המוסדיים ונמצא באחריותם, אך אופן הצגתו נקבע על ידי משרד האוצר.
 • המידע המתקבל מהחיפוש באתר מלמד על אפשרות קיומם של חשבונות או פוליסות, אך המידע הקובע אם החשבונות או הפוליסות אכן קיימים ומהן היתרות והזכויות בהם הוא המידע שנמצא אצל הגופים המוסדיים.
 • ביצוע שאילתה באמצעות פרטי זיהוי של אדם אחר ללא הרשאתו עלול להיחשב עברה פלילית.
 • השימוש במנוע החיפוש מיועד לצרכים פרטיים בלבד, ואין לגבות תשלום בעד מסירת מידע המתקבל באמצעותו.